Reem Mushabab M Gahtani
Faculty Chemistry
Department Chemistry
Email rmalqahtani@kku.edu.sa